‘Gasnorm’ NEN 1078 uitgebreid met waterstof

Artikel delen

De aangepaste NEN 1078 is gepubliceerd. Deze norm geeft de prestatie‐eisen voor ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidinginstallaties met een nominale werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa). Het betreft gebouwgebonden systemen in een niet‐industriële omgeving. De norm is aangepast om ook het gebruik van waterstof mogelijk te maken. NEN 1078 is relevant voor installatiebedrijven en andere partijen die betrokken zijn bij de aanleg en het onderhoud van gasinstallaties in Nederland.

Gasleidinginstallatie

De energietransitie betekent onder meer dat ons gasnet vergroend wordt. Er stroomt straks niet alleen aardgas doorheen, maar plaatselijk ook bijvoorbeeld waterstof. Het bestaande gasleidingnetwerk kan worden hergebruikt voor het transport van waterstof. Maar dan moeten de gasinstallaties uiteraard nog steeds veilig en betrouwbaar blijven!

Pilots

In de nieuwe NEN 1078 ‘Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen – Nieuwbouw’ is ingespeeld op de behoefte aan zoveel mogelijk duidelijkheid over de veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van pilots en de verdere uitrol van de toepassing van waterstof. Dit geldt voor alle betrokken partijen en met name voor opdrachtgevers, installateurs, fabrikanten en bevoegd gezag. Deze behoefte leidde al in 2021 tot een verzoek van het ministerie van BZK om de bestaande NEN 1078:2018 aan te vullen, naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Geen standaard brandstof

Aangezien waterstof op dit moment nog geen standaard brandstof is, zijn er keuzes gemaakt ten aanzien van de veiligheid bij gebruik van waterstof. Wanneer waterstof meer standaard is zullen naar gelang de stand van de techniek normen en praktijkrichtlijnen voor gasleidinginstallaties worden aangepast.

Aanvullingen

Een belangrijke aanvulling voor waterstof in de nieuwe NEN 1078 is dat vanwege de veiligheid gekozen is voor een nominale werkdruk van 200 mbar. Daarnaast is bij de dichtheidsbeproeving (Tabel A.1) waterstof toegevoegd. In de norm is de verwijzing naar het Bouwbesluit 2012 veranderd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), gezien de invoering daarvan op 1 januari 2024.

Ook zijn de eisen voor de gassnelheid geschrapt (bijlage C uit NEN 1078:2018). In plaats daarvan is in 4.4 verwezen naar de geluidseisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.